بدترین چهره سیاسی بین المللی در سال96 از دید شما چه کسی بود؟
30.02%

5.82%

24.83%

20.63%

18.7%

تعداد کل آراء : ۱۱۷۳۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv