تأثیر برنامه «نود» را در لیگ ۹۲-۹۱ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مثبت
75.86%

منفی
13.79%

تأثیری نداشت
10.34%

تعداد کل آراء : ۲۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv