چرا در انتخابات هفتم اسفند شرکت می کنم ؟
تا لیست مورد علاقه ام رای بیاورد
20.76%

از رای آوردن مخالفان عقیده ام جلوگیری کنم
65.19%

برنامه های مورد نظرم به قانون تبدیل شود
14.05%

تعداد کل آراء : ۴۳۹۶۷