مهم ترین دستاورد برجام برای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟
رفع تحریم ها
28.41%

ارتقاء وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه
44.91%

تثبیت برنامه صلح آمیز هسته ای
26.68%

تعداد کل آراء : ۲۵۳۲۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv