آیا استقلال خوزستان سزاوار قهرمانی در لیگ پانزدهم بود؟
1- بله، قطعا
59.59%

2- بله ، تا حدودی
21.64%

3- خیر
18.77%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv