آیا دوره ریاست جمهوری اخیر یک دوره ای خواهد بود؟
1- بله
50.22%

2- خیر
49.78%

تعداد کل آراء : ۲۷۳۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv