فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را ......
1- با صداقت کامل پر خواهم کرد
52%

2- با ملاحظه و احتیاط پر خواهم کرد
48%

تعداد کل آراء : ۵۳۳۱۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv