کدام مولفه «حکمرانی خوب» در ایران رعایت می شود؟
پاسخ گویی
1.01%

مسئولیت پذیری
1.04%

شفافیت
1.28%

حاکمیت قانون
2.42%

هیچکدام
94.25%

تعداد کل آراء : ۲۰۲۵۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv