فضای مجازی در این روزهای کرونایی، «بیشتر» ...
بستر رشد شایعات بوده و اعتمادزدایی کرده
24.55%

نقش آموزشگاه بزرگ پیشگیری از ابتلا را ایفا کرده
22.46%

شفافیت اوضاع و اخبار را موجب شده
41.5%

امکان قرنطینه خانگی را فراهم آورده است
11.49%

تعداد کل آراء : ۱۶۶۵۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv