به نظر شما کدام گزینه برای یک انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
مشارکت انتخاباتی
11.83%

رقابت انتخاباتی
17.41%

سلامت انتخاباتی
70.76%

تعداد کل آراء : ۲۰۶۰۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv