کدام شخص برای شهرداری تهران، گزینه مناسب تری است؟
7.21%

56.59%

10.92%

8.22%

17.06%

تعداد کل آراء : ۲۶۵۶۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv