آیا با اخراج رامین رضاییان از پرسپولیس موافقید؟
1- بله قطعا
57.42%

2- خیر بهیچ وجه
42.58%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv