چالشی ترین موضوع مناظره دوم کاندیداهای ریاست جمهوری کدام است؟
برجام و سیاست خارجی
49.52%

مسائل مربوط به آزادی های سیاسی و فرهنگی
31.53%

مدیریت کشور و چگونگی توزیع منابع در استان ها
18.94%

تعداد کل آراء : ۱۶۳۹۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv