به نظرشما نتایج ورزش ایران در المپیک ریو چطور بود؟
1- ضعیف
59.4%

2- متوسط
28.57%

3- خوب
9.27%

4- عالی
2.76%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv