کدام گزینه برای وزیرورزش شدن مناسب تر است؟
1- محمود اسلامیان
1.41%

2- علی اصغر مونسان
1.41%

3- سیدرضا صالحی امیری
1.13%

4- محمد دادکان
67.36%

5- مرتضی بانک
1.22%

6- مسعود سلطانی فر
3.67%

7- مصطفی هاشمی طبا
7.81%

8-هیچکدام
15.99%

تعداد کل آراء : ۱۰۶۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv