آیا ترکیب کابینه پیشنهادی،می تواند پاسخگوی مطالبات متنوع طرفداران دولت باشد؟
بله
16.63%

خیر
58.54%

تا حدودی
24.82%

تعداد کل آراء : ۲۰۳۷۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv