مهم ترین نگرانی شما در آستانه سال ۹۷ چیست؟
22.95%

19.33%

بی ثباتی و ناامنی منطقه خاورمیانه
4.97%

بیکاری، رکود و تورم
37.87%

بی ثباتی سیاسی داخلی
14.87%

تعداد کل آراء : ۱۳۰۸۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv