به نظر شما حضور خبرنگاران و عکاسان چه تاثیرات منفی بر نمایندگان دارد؟
1- باعث مزاحمت در رسیدگی به امور مردم می شود
1.5%

2- باعث مزاحمت در آرامش و استراحت آنان می شود
27.23%

3- باعث هرزه نگاری از مطالب نمایندگان می شود
2.89%

4- باعث انتقال درست وقایع مجلس می شود
68.38%

تعداد کل آراء : ۳۳۳۵۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv