عملکرد کیفی تیم ملی فوتبال در دو بازی نخست چگونه بود؟
1- ضعیف
27.15%

2- متوسط
42.43%

3- خوب
25.43%

4- عالی
4.99%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv