کدام تیم سید یک جام جهانی را برای همگروهی با ایران سخت تر می دانید؟
1- برزیل
31.79%

2-آرژانتین
5%

3-لهستان
2.5%

4-آلمان
39.64%

5-فرانسه
5.71%

6-روسیه
6.79%

7-پرتغال
6.07%

8-بلژیک
2.5%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv