دراختلاف‌کی‌روش‌وبرانکو، حق‌باکدام‌است؟
1- حق با برانکو است
39.05%

2- حق با کی روش است
31.96%

3- هردو حق دارند
8.01%

4-هیچکدام.این دعوا به ضرر ایران است
20.98%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv