آیا با ترمیم کابینه و تغییر برخی وزرا و مدیران نهادهای دولتی موافقید؟
بله
86.78%

خیر
13.22%

تعداد کل آراء : ۲۰۶۱۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv