از میان قوای سه گانه،کدام بیشترین نقش را در مشکلات اقتصادی کشور دارند؟
مجلس(قوه مقننه)
16.08%

دولت(قوه مجریه)
31.57%

قوه قضائیه
52.34%

تعداد کل آراء : ۶۰۳۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv