ملاک اصلی شما برای رأی دادن به یک نامزد انتخاباتی کدام است؟
قرار داشتن در لیست یک جریان سیاسی
45.29%

سوابق کاری و کارنامه مدیریتی
34.4%

تخصص و میزان تحصیلات
14.24%

شهرت و وجهه اجتماعی فرد
6.07%

تعداد کل آراء : ۳۶۲۱۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv