مهمترین معیار شما برای انتخاب رئیس جمهور کدام است؟
برنامه و توانایی نامزد برای اداره کشور
72.8%

گرایش‌های جناحی و حزبی نامزد
21.6%

شانس پیروزی نامزد
5.6%

تعداد کل آراء : ۳۳۹۹۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv