مجلس با دو نماینده متهم،چه رفتاری داشته باشد؟
اخذ حکم توقف موقت فعالیت نمایندگی آنان از دادگاه
35.69%

ممنوعیت از ورود به مجلس تا روشن شدن نتیجه با اصلاح آیین نامه
51.01%

ادامه فعالیت عادی آنان در مجلس تا روشن شدن حکم دادگاه
13.31%

تعداد کل آراء : ۱۳۹۳۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv