موافق ادامه سفرهای استانی در دولت جدید هستید؟
موافقم به سیاق دولت نهم ادامه یابد
6.1%

موافقم،اما مانند سفرهای دولت نهم نباشد
41.67%

مخالف ادامه سفرهای استانی هستم
47.11%

نظری ندارم
5.12%

تعداد کل آراء : ۴۸۲۱۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv