با توجه به رفتار بیرانوند وتهدیدش به جدایی،مدیرعامل پرسپولیس چه تصمیمی برای او بگیرد؟
1- با پیشنهادمالی بیشتر، او را حفظ کند.
8.33%

2- او را از پرسپولیس اخراج کند
60.83%

3- تصمیم را بخودش واگذار کند و احترامش را حفظ کند
30.83%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv