نمره رئیس جمهور در رفتار با منتقدان و مخالفان دولت؟
۱۸ تا ۲۰
45.02%

۱۴ تا ۱۷
22.94%

۱۰ تا ۱۳
11.22%

۵ تا ۹
20.82%

تعداد کل آراء : ۲۱۲۹۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv