از سه وزارتخانه برتر دولت،عملکرد کدام وزاتخانه را مطلوب تر ارزیابی می کنید؟
1-وزارت امور خارجه
56.43%

2- وزارت بهداشت
36.43%

3- وزارت نفت
7.14%

تعداد کل آراء : ۵۴۳۵۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv