آیا بازیهای تدارکاتی تیم ملی برای موفقیت درجام جهانی مناسب است؟
1- تعداد بله/کیفیت حریفان خیر
20.24%

2- تعداد خیر/کیفیت حریفان خیر
57.31%

3- تعداد خیر/کیفیت حریفان بله
8.42%

4- تعداد بله/کیفیت حریفان بله
14.03%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv