کدام عامل اصلی‌ترین نقش را در رشد سرقت لوازم و خود خودرو داشته است؟
ضعف ایمنی خودروها
21.24%

عملکرد ضعیف پلیس و دستگاه قضا
17.47%

رعایت نشدن موارد ایمنی توسط مالکان
2.41%

گسترش فقر و دزدان نیازمند
58.88%

تعداد کل آراء : ۲۷۳۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv