از بین جبهه ها و گروه های حامی تظام که در رقابت های انتخاباتی مجلس نهم شرکت کرده اند به رویکرد کدام گروه رای می دهید؟
1- منتقدین دولت
43.69%

2- منتقدین وضع موجود و جناح های سیاسی
32.4%

3- منتقدین اصولگرایان
7.65%

4- منتقدین جریان انحرافی
4.6%

5- منتقدین ساکتین فتنه
11.66%

تعداد کل آراء : ۳۴۱۸۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv