بهترین راه برای مقابله با ناداوریها علیه ایران چیست؟
1- اعتراض رسمی و شکایت حقوقی
24.77%

2-حمله در فضای مجازی و فحاشی
4.59%

3- کسب کرسی های جهانی ورزش
65.14%

4-تحریم مسابقات بین المللی
5.5%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv