آیا احکام محرومیت جنجال دربی 84 کافی بود؟
1- برای هردوطرف عادلانه بود
11.31%

2- برای هردو زیاد و ناعادلانه بود
3.34%

3- محرومیت ها خیلی ناچیز بود
6.17%

4-برای رحمتی کم بود،برای سیدجلال زیاد
52.96%

5-برای رحمتی زیاد بود،برای سیدجلال کم
26.22%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv