دولت را در کدام عرصه موفق می دانید؟
سیاست های اقتصادی و کنترل تورم
11.99%

سیاست خارجی و تنش زدایی
64.72%

بهداشت و بیمه عمومی
13.7%

سیاست های انرژی و توسعه میادین نفت و گاز
9.59%

تعداد کل آراء : ۱۷۱۳۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv