انگیزه های احمدی نژاد از تحرکات اخیر؟
دادخواهی و عدالت طلبی
20.24%

جلوگیری از برخورد قضایی با خود و همکاران
37.19%

حضور پر سر و صدا در افکار عمومی
24.95%

بسیج نیروهای منتقد محروم به نفع ایده های شخصی
17.62%

تعداد کل آراء : ۲۳۵۲۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv