مهمترین قصور قوای سه گانه در سال 97 چه بود؟
تصویب و تخصیص ارز 4200 تومنی
24.37%

پرداخت بدهی موسسات اعتباری به مالباختگان توسط دولت
20.91%

عدم مدیریت بازار خودرو ،گوشت و مسکن
40.99%

عدم رسیدگی به موقع به مشکلات کارگران و بازنشستگان
6.17%

فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی
7.56%

تعداد کل آراء : ۸۸۸۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv