نظر شما درباره سقف قرارداد بازیکنان فوتبال چیست؟
کمتر از 200 میلیون تومان
51.87%

200 تا 350 میلیون تومان
7.79%

350 تا 500 میلیون تومان
6.24%

بدون سقف قرارداد
34.09%

تعداد کل آراء : ۲۲۵۵۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv