بحران استقلال با کدام گزینه فروکش می کند؟
1- برکناری منصوریان واستخدام سرمربی جدید
15.89%

2- ابقای منصوریان و صبر بیشتر
22.19%

3- برکناری مدیرعامل استقلال
3.84%

4-برکناری سرمربی و مدیرعامل باهم
58.08%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv