کدام وزارتخانه های دولت نیاز فوری به اصلاح دارد؟
بخش انرژی، نیرو و امور اقتصادی
8.95%

بخش سیاست داخلی(سیاسی، فرهنگی، امنیتی، حقوقی...)
12.76%

بخش تولید، صنعت، کار و اشتغال
78.28%

تعداد کل آراء : ۱۶۱۵۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv