آیا در شرایط حاضر با افزایش قیمت بنزین موافقید؟
بلی
25.54%

خیر
74.46%

تعداد کل آراء : ۱۲۲۳۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv