آیابا تامین هزینه تیمهای ورزشی از راه پیامک مردم موافقید؟
1-موافقم اما خودم پولی نمی دهم
14.02%

2- مخالفم اما دیگران پول یدهند
2.7%

3- موافقم و خودم هم پرداخت می کنم
12.4%

4- مخالفم و کمک دیگران راهم اشتباه می دانم
51.75%

5- با کمک موافقم اماارسال پیامک را قبول ندارم
19.14%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv