عملکرد دولت را در رسیدگی به سیل زدگان آذربایجان چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- ضعیف
33.37%

2- مطلوب
45.07%

3- انتظار بیشتری داشتم
21.55%

تعداد کل آراء : ۲۴۸۹۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv