کدام شیوه رای دادن را پسندیده‌تر می‌دانید؟
رای به لیست ها بدون هیچ تغییری
47.84%

رای به لیست با تعدیل محدود
22.95%

رای به افراد (به صورت گزینشی)
29.22%

تعداد کل آراء : ۳۳۹۶۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv