دولت را در ایجاد محدودیت در شبکه های خبری-اجتماعی مقصر می دانید؟
بله
65.2%

خیر
34.8%

تعداد کل آراء : ۲۴۸۲۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv