در ماجرای درگیری فرهادمجیدی با مامور پلیس حق با کیست؟
1- مامور پلیس راهور
63.27%

2- فرهاد مجیدی
18.37%

3- هیچ کدام حق ندارند
18.37%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv