اعمال زوج و فرد سراسری برای کاستن آلودگی هوا:
عادلانه است؛ خودرو دارم
36.06%

عادلانه است؛ خودرو ندارم
11.33%

عادلانه نیست؛ خودرو دارم
33.99%

عادلانه نیست؛ خودرو ندارم
11.82%

نظری ندارم
6.79%

تعداد کل آراء : ۴۰۹۶۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv