بهترین استعفای سال 97 کدام بود؟
استعفای آخوندی از وزارت راه
42.32%

استعفای قاضی زاده هاشمی از وزارت بهداشت
15.82%

استعفای ظریف از وزارت خارجه
30.88%

استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران
10.99%

تعداد کل آراء : ۶۵۳۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv