اشتباهات داوری به ضرر پرسپولیس را عمدی می دانید یا سهوی؟
عمدی است
68.35%

سهوی است
31.65%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv